સંપર્ક

શેઠ ધનજીશા રૂસ્તમજી ઉમરીગર મેમોરિયલ સ્કૂલ ગુજરાતી માધ્યમ પ્રાથમિક વિભાગ

શેઠ ધનજીશા રૂસ્તમજી ઉમરીગર મેમોરિયલ શાળા ,

પાલ – ઉમરા બ્રીજ નજીક, સાકેત એપાર્ટમેંટ પાસે, બ્રિજ્વાસીએપાર્ટમેંટ સામે, ગોકુલ રો હાઉસની પાછળ,

જુના ઉમરા જકાતનાકા,

ઉમરા,

સુરત.-૩૯૫૦૦૭

ગુજરાત,ભારત.

Ph.: +919510402145

Email: shethdhanjisha@yahoo.com

ઓંનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો.

https://sdrums-admission.zeroq.net/

Facebook link :

    captcha