ફીનું માળખું

પૂર્વ – પ્રાથમિક વિભાગ ફી માહિતી

DETAILS1 MONTHS3 MONTHS6 MONTHS9 MONTHS12 MONTHS
SCHOOL FEES1450.004350.008700.0013050.0017400.00
TOTAL FEES1450.00
4350.008700.0013050.0017400.00
ADMISSION FEES1450.00Only Four New Admission

પ્રાથમિક વિભાગ ફી

માહિતી

DETAILS1 MONTHS3 MONTHS6 MONTHS9 MONTHS12 MONTHS
SCHOOL FEES1310.003930.007860.0011790.0015720.00
TOTAL FEES1310.003930.007860.0011790.0015720.00
ADMISSION FEES1310.00Only For New Admission