ડાઉનલોડ

રજાઓની યાદીશાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડરટાઈમ ટેબલઅભ્યાસક્રમપરીક્ષાની માહિતીજુના પ્રશ્નપત્રો અન્ય

 

ધોરણ ૧

સેમ-૧ (૨૦૨૦-૨૧) એકમ કસોટી ૧ (૨૫) Fa-1 એકમ કસોટી ૨ (૨૫) Fa-2
સત્રાંત (૪૦) Sa-1સરકારી (૨૫)
ગુજરાતીSTD-1 GUJ. FA-1 PAPER- 9-7-21STD-1 GUJ. FA-2 - 26-8-21
અંગ્રેજી STD-1 ENG FA-1 PAPER 8-7-21STD-1 ENG FA-2- 25-8-21
ગણિત STD-1 MATHS FA-1 PAPER 7-7-21STD-1 MATHS FA-2 - 24-8-21
પર્યાવરણSTD-1 ENV. FA-1 PAPER 10-7-21STD-1 ENV. FA-2 - 27-8-21
સેમ- ૨ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
ગણિત
પર્યાવરણ


ધોરણ ૨

સેમ - ૧ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતીSTD-2 GUJ FA-1 PAPER 9-7-21STD-2 GUJ. FA-2 - 26-8-21
અંગ્રેજીSTD-2 ENG FA-1 PAPER 8-7-21STD-2 ENG FA-2 - 25-8-21
ગણિતSTD-2 MATHS FA-1 PAPER 7-7-21STD-2 MATHS FA-2 - 24-8-21
પર્યાવરણSTD-2 ENV. FA-1 PAPER 10-7-21STD- 2 ENV FA-2 -27-8-21
સેમ-૨ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
ગણિત
પર્યાવરણ

ધોરણ ૩

સેમ - ૧ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫ )સામાયિક (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતીSTD-3 GUJ. FA-1PAPER 9-7-21STD-3 GUJ. FA-2 - 26-8-21
અંગ્રેજીSTD-3 ENG FA-1 PAPER 8-7-21STD-3 ENG. FA-2 - 25-8-21
ગણિતSTD-3 MATHS FA-1 PAPER 7-7-21STD-3 MATHS FA-2 - 24-8-21
પર્યાવરણSTD-3 ENV. FA-1 PAPER 10-7-21std - 3 ENV FA-2 - 27-8-21
હિન્દી STD-3 HINDI FA-1PAPER 9-7-21STD-3 HINDI FA-2 - 26-8-21
સેમ-૨ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
ગણિત
પર્યાવરણ

ધોરણ ૪

સેમ - ૧ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫ )સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતીSTD-4 GUJ. FA-2 - 26-8-21Gujarati4
હિન્દી STD-4 HINDI FA-2 - 26-8-21
અંગ્રેજી STD-4 ENG. FA-2 - 25-8-21
ગણિત STD-4 MATHS FA-2 - 24-8-21Maths4
પર્યાવરણSTD-4 ENV. FA-2 - 27-8-21EVS 4-AUG2020
સેમ-૨ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
ગણિત
પર્યાવરણ

ધોરણ ૫

સેમ - ૧ (૨૦૨૦-૨૧)એક્મ (૨૫)સામાયિક (૨૫ )સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતીSTD-5 GUJ. FA-1 PAPER 9-7-21STD-5 GUJ. FA-2 -26-8-21ગુજરાતી - ૫
હિન્દીSTD-5 ENG.FA-1 PAPER 8-7-21STD-5 HINDI FA-2 -26-8-21
અંગ્રેજીSTD-5 ENG.FA-1 PAPER 8-7-21STD-5 ENG. FA-2 -25-8-21
ગણિતSTD-5 MATHS FA-1 PAPER 7-7-21STD-5 MATHS FA-2 - 24-8-21ગણિત ૫
પાર્યાવરણSTD-5 ENV. FA-1 PAPER 10-7-21STD-5 ENV. FA- 2 27-8-21EVS 5-AUG2020
સેમ-૨ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતી
હિન્દી
અંગ્રેજી
ગણિત
પર્યાવરણ

ધોરણ ૬

સેમ - ૧ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫ )સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતીSTD-6 GUJ.FA-1 PAPER 9-7-21STD-6 GUJ. FA-2 - 26-8-21ગુજરાતી ૬
હિન્દીSTD-6 HINDI FA-1 PAPER 9-7-21STD-6 HINDI FA-2 26-8-21
અંગ્રેજીSTD-6 ENG. FA-1 PAPER 8-7-21STD-6 ENG FA-2 -25-8-21
ગણિતSTD-6 MATHS FA-1 PAPER 7-7-21STD-6 MATHS FA-2 - 24-8-21ગણિત ૬
વિજ્ઞાનSTD-6 SCIENCE FA-1 PAPER 10-7-21STD- 6 SCIENCE FA-2 -27-8-21SCIENCE 6-AUG2020
સા.વિSTD-6 SS FA-2 - 25-8-21SS 6-AUG2020
સંસ્કૃતSTD-6 SANSKRIT FA-1 PAPER 7-7-21STD-6 SANSKRIT FA-2 -24-8-21
ચિત્રકામ
પી. ટી
કોમ્પુટર
સેમ - ૨ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫ )સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતી
વિજ્ઞાન
હિન્દી
અંગ્રેજી
ગણિત
સંસ્કૃત
સા.વિ

ધોરણ ૭

સેમ - ૧ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ-૧ (૨૫)એકમ-૨ (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતીSTD-7 GUJ. FA-1 PAPER 9-7-21STD-7 GUJ. FA-2 - 26-8-21ગુજરાતી ૭
હિન્દીSTD-7 HINDI FA-1 PAPER 9-7-21STD-7 HINDI FA-2 - 26-8-21
અંગ્રેજીSTD-7 ENGLISH FA-1 PAPER- 8-7-21Std 7 English FA 2 - 25-8-21
ગણિતSTD-7 MATHS FA-1 PAPER 7-7-21STD- 7 MATHS FA-2 - 24-8-21ગણિત ૭
વિજ્ઞાનSTD.7.SCI.FA-1 PEPAR 10-7-21STD- 7 SCIENCE FA-2- 27-8-21SCIENCE 7-AUG2020
સા.વિSTD-7 SS FA-1PAPER 8-7-21STD-7 SS FA-2 - 25-8-21SS 7-AUG2020
સંસ્કૃતSTD-7 SANSKRIT FA-1 PAPER 7-7-21STD-7 SANSKRIT FA-2 - 24-8-21
સેમ - ૨ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫ )સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતી
વિજ્ઞાન
હિન્દી
અંગ્રેજી
ગણિત
સંસ્કૃત
સા.વિ

ધોરણ ૮

સેમ - ૧ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ-૧ (૨૫)એકમ-૨ (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતીSTD-8 GUJ. FA-2- 26-8-21ગુજરાતી ૮
હિન્દીSTD-8 HINDI FA-2- 26-8-21
અંગ્રેજીSTD-8 ENG. FA-2 - 25-8-21
ગણિતSTD-8 MATHS FA-2 - 24-8-21ગણિત ૮
વિજ્ઞાનSTD-8 SCIENCE FA-2- 27-8-21SCIENCE 8-AUG2020
સા.વિSTD-8 SS FA-2 - 25-8-21SS 8-AUG2020
સંસ્કૃતSTD-8 SANS. FA-2 - 24-8-21
સેમ - ૨ (૨૦૨૦-૨૧)એકમ (૨૫)સામાયિક (૨૫)સત્રાંત (૪૦)સરકારી (૨૫)
ગુજરાતી
વિજ્ઞાન
હિન્દી
અંગ્રેજી
ગણિત
સંસ્કૃત
સા.વિ

 


ઘરે શીખીએ
ક્રમ
જૂન ૨૦૨૦
Grade-1_08062020Grade-2_08062020Grade-3_08062020Grade-4_08062020Grade-5_08062020Grade-6_08062020Grade-7_08062020
જુલાઇ ૨૦૨૦STD 1_July_23072020STD 2_July_23072020STD 3_July_23072020